دکتر مریم فرضی

سلام ایران برنامه ای از رادیو ایران (90.9.22)

 خانم دکتر فرضی مشاور ارشد خانواده

عصبانیت یا غضب یکى از غرایز نیرومند و سرنوشت ساز در وجود انسان است. قسمتی از عصبانیت ممکن  است مزاجی و زیستی و ژنتیک و وراثتی باشد, ولی قسمت عمده آن آموختنی و در اثر انتقال تربیتی از والدین و دوستان و خانواده است و مهم این است که عصبانیت و خشم یک انفعال صرف نیست و در صورتی که بدان توجه ارادی و تربیتی شود قابل درمان و کنترل و مدیریت است.بسیاری از افراد خودساخته ممکن است از جهت مزاجی انسان های عصبانی مزاجی باشند, اما به دلیل خودساختگی و باورهای ایمانی خویش در جامعه به عنوان انسان های خوش اخلاق مشهور هستند و خشمشان نمایان نیست.دکتر فرضی روانشناس در برنامه سلام ایران درباره عکس العمل در زمان عصبانیت و نیز تاثیر یاد خدا در آن زمان توضیحاتی ارائه می نماید .

دکتر - دکتر مریم - فرضی - مریم فرضی - دکتر مریم فرضی - مریم فرضی روان شناس