یک سوال یک کارشناس برنامه ای از رادیو سلامت (92.7.24)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی

آیا شما توانایی انجام کارهای تان را ندارید

و بلافاصله از انجام کارهای روزمره تان خسته می شوید؟

گوش کردن به این فایل صوتی را به شما توصیه می کنیم